Verkoopvoorwaarden

Van: Autec Hefbruggen bv, tevens h.o.d.n. “Autec – VLT Automotive Equipment”, te Montfoort en gedeponeerd bij rechtbank te Utrecht onder nummer 267/2010

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst van, respectievelijk tussen Autec Hefbruggen bv hierna te noemen: “Autec”, en derden, hierna te noemen: “koper(s)”, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en vertegenwoordiging
De door Autec uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Offertes van Autec kunnen door koper slechts schriftelijk worden aanvaard. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gesteld in Euro’s, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Autec te Montfoort.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze voor aflevering gereed staan. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval de opslagkosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Autec op volledige schadevergoeding.

Artikel 4. Levertijd
Aangegeven of overeengekomen (lever)tijden zijn niet bindend. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient koper Autec schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke voor nakoming geldende termijn te stellen, na ommekomst waarvan Autec, behoudens in geval van overmacht, eerst in verzuim zal verkeren.

Artikel 5. Deelleveringen
Behoudens indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft, is het Autec toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Autec bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Monsters, modellen en voorbeelden
Als Autec een model, monster, afbeelding, maat, kleur, tekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de te leveren zaken kunnen van het model, monster, afbeelding, maat, kleur, tekening etc. afwijken. Voorzover sprake is van intellectuele- of industriële eigendomsrechten van Autec op aan koper ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke, blijven deze bij Autec berusten. Koper krijgt ter zake daarvan slechts een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van deze rechten voorzover redelijkerwijs noodzakelijk in het kader van het gebruik van de door Autec geleverde zaken in de normale uitoefening van het bedrijf van koper.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken
Autec is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het afwijkingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie betreft welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het aanpassingen betreft die technisch niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van het gekochte, gegeven het doel waarvoor het door koper wordt gebruikt, niet significant beperken.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Autec op koper zijn onmiddellijk opeisbaar en de overeenkomst kan door Autec met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder dat Autec tot schadevergoeding gehouden is, in de volgende gevallen:
– indien koper haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, dan wel deze voorwaarden niet, niet tijdig of ondeugdelijk nakomt;
– ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper;
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Autec omstandigheden ter kennis komen die Autec goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Autec koper overeenkomstig het bepaalde in art. 10.5 verzocht heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van kopers verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Autec bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Autec om schadevergoeding te vorderen.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Autec zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Autec bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 9. Garantie
Levering van zaken
1. Autec garandeert, met uitzondering van het bepaalde in de leden 6 en 7 van dit artikel en evenmin verbruiksartikelen zoals, maar niet gelimiteerd tot; printerpapier, inktlinten, cartridges, O2 sensoren, stekkers, (aansluit)kabels, opneemslangen, toetsenborden, opnemers, draagrubbers, verlichtingskappen en –buizen, lampen en batterijen, dat de door haar geleverde zaken in overeenstemming zijn met en, gedurende een periode van 12 maanden na levering, zullen functioneren overeenkomstig hun specificatie.
2. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft koper recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak, zulks ter keuze van Autec.
3. De garantie geldt niet indien het niet in overeenstemming zijn casu quo functioneren van de geleverde zaak met zijn specificatie het gevolg is van een onoordeelkundige behandeling, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuist of niet uitvoeren onderhoudsvoorschriften, of indien het afwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significant beperken gegeven het doel waarvoor koper de zaak in de normale uitvoering van zijn bedrijf gebruikt.
4. Zaken welke ter garantiebeoordeling worden verzonden aan Autec dienen altijd franco te zijn. Ongefrankeerde zendingen zullen door Autec worden geweigerd, ook wanneer het zaken betreft die buiten de verleende garantie om ter reparatie worden aangeboden.
5. Ingeval van levering van onderdelen garandeert Autec de werking daarvan in overeenstemming met de specificatie of, bij gebreke daarvan, de deugdelijke werking, gedurende een periode van 3 maanden na levering.

Verrichten van onderhoud, reparaties en dienstverlening
6. Ingeval diensten worden verricht (waaronder mede begrepen het verrichten van onderhoud en reparaties), garandeert Autec de uitvoering daarvan in overeenstemming met de algemeen geldende industriële normen en/of de geldende algemene servicevoorwaarden van Autec. Indien de diensten ondeugdelijk zijn verricht, zal Autec deze alsnog op juiste wijze verrichten, dan wel, zulks ter keuze van Autec, zonder rechterlijke tussenkomst overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voorzover die tot het verrichten van de betreffende diensten verplicht, in combinatie met en pro rato creditering.
7. Op onderhoud aan zaken die ouder zijn dan 7 jaar wordt geen garantie gegeven tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, met dien verstande dat voor remmentestbanken een termijn geldt van 15 jaar en voor hefbruggen een termijn geldt van 20 jaar.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. De door Autec geleverde zaken blijven eigendom van Autec totdat koper aan alle verplichtingen jegens Autec heeft voldaan.
2. Door Autec geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van koper worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien koper zijn verplichtingen jegens Autec niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Autec gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden die de zaak voor koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de verkoopwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken per dag of gedeelte daarvan dat koper hierin nalatig blijft, onverminderd het recht van Autec op volledige schadevergoeding.
4. Koper is verplicht:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder, maar niet gelimiteerd tot: brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
– alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Autec op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Autec;
– op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Autec ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
5. Koper is verplicht om op eerste daartoe strekkend verzoek van Autec zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen door middel van een door een in Nederland gevestigde bank uitgegeven bankgarantie of door middel van een daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna op hun conformiteit te (laten) onderzoeken en zichtbare of op andere wijze redelijkerwijs kenbare gebreken dienen door koper binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Autec te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt schriftelijk aan Autec te melden. Niet tijdige melding leidt tot verval van het recht op garantie.
2. Ook indien koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
3. Voorzover Autec verantwoordelijk is voor transport van de te leveren zaken, dienen reclames betreffende zichtbare of redelijkerwijs kenbare beschadiging van die zaken tijdens transport , aangetekend te worden op de vrachtbrief, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Autec daarvoor vervalt.

Artikel 12. Aanbetaling
1. Autec is te allen tijde gerechtigd aanbetaling te verlangen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
2. Indien een verzochte aanbetaling uitblijft, heeft Autec het recht de levering van de goederen dan wel de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden zonder dat koper recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel 13. Emballage
1. Normaal gesproken wordt geleverd inclusief emballage. In geval van leenemballage is koper verplicht de leenemballage binnen 14 dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat franco te retourneren. Indien koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien, zoals, maar niet gelimiteerd tot: kosten van vervanging, herstel of reiniging, voor zijn rekening.
2. Indien koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Autec gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief de wettelijke BTW. Na ommekomst van deze periode verkeert koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 1% per maand of gedeelte daarvan dat volledige betaling uitblijft.
2. Betaling door koper dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
3. Door koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Blijft tijdige betaling gedurende tenminste 60 dagen uit, dan is Autec in elk geval en onverminderd haar overige rechten jegens koper, gerechtigd om haar verplichtingen, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien, op te schorten. Betreffen Autec’s verplichtingen (her)certificering dan behoudt Autec zich het recht voor om een depotbedrag te vorderen van koper voordat Autec aan haar verplichtingen voldoet.
5. Autec brengt voor door haar verstrekte leverancierskrediet een bedrag aan administratieve/factuurkosten in rekening, onverminderd haar recht op vertragingsschade. Dit kan, bij betaling van de factuur binnen de opgegeven betalingstermijn van het factuursaldo exclusief BTW worden afgetrokken.

Artikel 15. Incassokosten
Is koper in verzuim terzake van de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van koper met een minimum van € 250,= of, zo dit bedrag hoger is, 15% van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente). Zo de werkelijk gemaakte incassokosten lager zijn dan het hiervoor genoemde minimum, zijn deze kosten te beschouwen als contractuele boete (onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van Autec), welke ook verschuldigd is indien de incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verzenden van slechts een of enkele sommatiebrieven.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Autec jegens koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Autec van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 9.
2. De aansprakelijkheid van Autec voor door koper geleden schade die het gevolg is van een door Autec in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gepleegde onrechtmatige daad, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten Autec’s aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade welke door koper wordt geleden als gevolg van een door Autec gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Autec’s verplichtingen onder de overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: winst- en omzetderving.
3. Voor directe door koper geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Autec in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, is Autec slechts aansprakelijk voor zover koper bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan Autec aldus toerekenbaar is tekort geschoten, met een maximum van € 50.000,=.
4. Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: toeleveranciers) aan Autec kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Autec aan koper worden tegengeworpen.
5. De beperkingen van Autec’s aansprakelijkheid zoals genoemd in de voorafgaande artikelleden, geldt niet indien de schade te wijten is aan bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Autec of door de opzet van leidinggevende ondergeschikten van Autec is veroorzaakt.
6. Iedere vordering tegen Autec door koper onder de overeenkomst vervalt door het enkele tijdsverloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Autec aanhangig is gemaakt.
7. Koper vrijwaart Autec, haar personeel en eventueel door Autec in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Autec geleverde prestaties onder de overeenkomst, tenzij Autec, indien de schade door koper zou zijn geleden, zich op grond van dit artikel niet op beperking van haar aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.
8. Alle verweermiddelen die Autec aan de met koper gesloten overeenkomst ter afwering van de aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in art. 6:75 BW verstaan: wilde of politieke stakingen in het bedrijf van Autec, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Autec zich in de uitvoering van haar verplichtingen bedient en algemene vervoersbelemmeringen.
2. Autec heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Autec haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Autec opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Autec niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat.
4. Indien Autec bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschilbeslechting
De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Autec en koper, met dien verstande dat Autec gerechtigd is om koper ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op offerte van en overeenkomst met Autec is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Autec is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Autec zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.