Servicevoorwaarden

van: Autec Hefbruggen bv, tevens h.o.d.n. “Autec – VLT Automotive Equipment”, te Montfoort en gedeponeerd bij rechtbank te Utrecht onder nummer 267/2010


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en uitvoering van de Werkzaamheden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten en werkzaamheden (de “Werkzaamheden”) welke door Autec (dienen te) worden uitgevoerd onder de op de ommezijde aangeduide overeenkomst(en) met haar wederpartij (de “Gebruiker(s)”).
2. Ten aanzien van de objecten die onderwerp vormen van de Werkzaamheden verbindt Autec zich tot jaarlijkse keuring conform de P 159 normen resp. CE normen na inwerkingtreding hiervan. Inspectierapporten en certificaten dienen bij het betreffende object bewaard te blijven. Een kopie wordt door AUTEC gearchiveerd.
3. De Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in art. 6 (Garantie) en behelzen ondermeer de volgende activiteiten:
– onderhoud, hetgeen omvat het controleren, smeren, kalibreren, ijken en afstellen van objecten. Het eventueel vervangen van onderdelen is alleen in geval van een TSO/ TSOM/TSOV overeenkomst en bij normale slijtage alsook binnen de garantietermijn voor rekening van AUTEC met uitzondering van het genoemde in art. 7.4.
– het opheffen van storingen, excl. elektrische voeding en aansluitingen. Behoudens in bijzondere gevallen vindt het onderhoud alsmede het opheffen van storingen, als voornoemd, plaats tijdens de normale werkuren, zijnde van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zonder afspraak (m.u.v. LKW remmentestbanken). Werkzaamheden verricht buiten deze uren op verzoek van Gebruiker zullen, ook bij TSO/TSOM/TSOV overeenkomsten, voor rekening van Gebruiker zijn.

Artikel 2. Offertes en vertegenwoordiging
De door Autec uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Offertes van Autec kunnen door Gebruiker slechts schriftelijk worden aanvaard. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gesteld in Euro’s, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levertijd
Aangegeven of overeengekomen respons- en werktijden zijn niet bindend. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient Gebruiker Autec schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke voor nakoming geldende termijn te stellen, na ommekomst waarvan Autec, behoudens in geval van overmacht, eerst in verzuim zal verkeren.

Artikel 4. Deelleveringen
Autec is bevoegd om werkzaamheden in gedeelten te verrichten. Indien sprake is van werkzaamheden in gedeelten, is Autec bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5. Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. Duur TVI/OHB/TOK/TSO overeenkomst voor hefbruggen (12 maanden)
De TVI/OHB/TOK/TSO overeenkomst voor hefbruggen geldt voor een periode van 12 maanden en gaat in op de aan de ommezijde genoemde ingangsdatum. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst van rechtswege geacht te zijn verlengd voor wederom 12 maanden, tenzij een der partijen bij aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk 3 maanden voor afloopdatum van enige termijn, schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen. Een TSO overeenkomst wordt na max 10 jaar van rechtswege omgezet naar een TOK overeenkomst voor de duur van 12 maanden tegen het alsdan geldende tarief, na ommekomst van welke termijn het vorenstaande overeenkomstige toepassing vindt.
2. Duur TSO-P overeenkomst voor hefbruggen (3, 5 of 10 jaar)
De TSO-P overeenkomst voor hefbruggen geldt voor een periode van 3, 5 of 10 jaar en gaat in op de aan de ommezijde genoemde ingangsdatum. Een TSO overeenkomst wordt afhankelijk van de duur van de overeenkomst na 3, 5 of 10 jaar automatisch van rechtswege omgezet naar een TOK overeenkomst voor de duur van 12 maanden tegen het alsdan geldende tarief, na ommekomst van welke termijn het vorenstaande overeenkomstige toepassing vindt.
3. Duur OCS/OC/TSO overeenkomst voor testers of emissie-, airco equipment (12 maanden)
De OCS/OC/TSO overeenkomst voor testers of emissie-, airco equipment geldt, tenzij anders is overeengekomen, voor een periode van 12 maanden en gaat in op de aan de ommezijde genoemde ingangsdatum. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst van rechtswege geacht te zijn verlengd wederom met een zelfde periode, tenzij een der partijen bij aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk 3 maanden voor afloopdatum van enige termijn, schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen. Een TSO overeenkomst wordt na 7 jaar van rechtswege omgezet naar een OCS/OC overeenkomst voor de duur van 12 maanden tegen het alsdan geldende tarief, na ommekomst van welke termijn het vorenstaande overeenkomstige toepassing vindt.
4. Duur TSOM overeenkomst voor testers of emissie equipment (7 jaar)
De TSOM overeenkomst voor testers of emissie equipment geldt voor een periode van 7 jaar en gaat in op de aan de ommezijde genoemde ingangsdatum. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst van rechtswege omgezet naar een OCS/OC overeenkomst en voor een periode van 12 maanden, na ommekomst van welke termijn de OCS/OC overeenkomst van rechtswege wordt verlengd met een periode van 12 maanden tenzij een der partijen bij aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk 3 maanden voor afloopdatum van enige termijn, schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen.
5. Duur HC/HCS/JB/TSOV overeenkomst voor remmentestbanken (12 maanden)
De HC/HCS/JB/TSOV overeenkomst voor remmentestbanken geldt voor een periode van 12 maanden vanaf de ommezijde genoemde ingangsdatum. Na afloop van de periode wordt deze overeenkomst van rechtswege geacht te zijn verlengd wederom met een periode van 12 maanden, tenzij een der partijen bij aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk 3 maanden voor afloopdatum van enige termijn, schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen. De HC/ HCS/JB overeenkomst voorziet in hercertificering en preventief onderhoud van de remmentestbanken, bestaande uit een jaarlijks bezoek waarbij certificering en preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Een TDE-HC, TDE-HCS en TSOV voorzien in een certificaat, een TDE-JB niet.
6. Duur TSOV-P10 overeenkomst voor remmentestbanken (10 jaar)
De TSOV-P10 overeenkomst voor remmentestbanken geldt voor een periode van 10 jaar en gaat in op de aan de ommezijde genoemde ingangsdatum. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst van rechtswege omgezet naar een HC/JB overeenkomst tegen het alsdan geldende tarief en wordt geacht te zijn verlengd voor 12 maanden, tenzij een der partijen bij aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk 3 maanden voor afloopdatum van enige termijn, schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen.
7. Duur TSO-VLTBD overeenkomst voor remmentestbanken
De TSO-VLTBD overeenkomst voor remmentestbanken geldt, tenzij anders is overeengekomen, voor een periode van 12 maanden en gaat in op de aan de ommezijde genoemde ingangsdatum. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst van rechtswege geacht te zijn verlengd wederom met een zelfde periode, tenzij een der partijen bij aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk 3 maanden voor afloopdatum van enige termijn, schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen. Een TSO overeenkomst wordt na 7 jaar van rechtswege omgezet naar een HC/JB overeenkomst voor de duur van 12 maanden tegen het alsdan geldende tarief, na ommekomst van welke termijn het vorenstaande overeenkomstige toepassing vindt.
8. Voor de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten geldt dat certificaten elkaar over aansluitende perioden dienen op te volgen.
9. De vorderingen van Autec op Gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar en de overeenkomst kan door Autec met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder dat Autec tot schadevergoeding gehouden is, in de volgende gevallen:
– indien Gebruiker haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, dan wel deze voorwaarden niet, niet tijdig of ondeugdelijk nakomt;
– ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Gebruiker;
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Autec omstandigheden ter kennis komen die Autec goede grond geven te vrezen dat Gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Gebruiker niet voldoet aan verplichting om op eerste daartoe strekkend verzoek van Autec zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen door middel van een door een in Nederland gevestigde bank uitgegeven bankgarantie of door middel van een daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.
10. In de genoemde gevallen is Autec bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Autec op schadevergoeding.
11. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Autec zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Autec bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 6. Garantie
1. Autec garandeert de uitvoering van de Werkzaamheden in overeenstemming met de algemeen geldende industriële normen en/of de algemene servicevoorwaarden. Indien de Werkzaamheden ondeugdelijk zijn verricht, zal Autec deze alsnog op juiste wijze verrichten, dan wel, zulks ter keuze van Autec, zonder rechterlijke tussenkomst overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voorzover die tot het verrichten van de betreffende Werkzaamheden verplicht, in combinatie met en pro rato creditering.
2. Op onderhoud aan zaken die ouder zijn dan 7 jaar wordt geen garantie gegeven tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, met dien verstande dat voor remmentestbanken een termijn geldt van 15 jaar en voor hefbruggen een termijn geldt van 20 jaar.
3. Voor geleverde diensten en ten aanzien van onderdelen welke in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden vervangen, geldt dat Autec garandeert dat deze gedurende een periode van 3 maanden in overeenstemming zullen zijn met en zullen functioneren overeenkomstig hun specificatie.
4. Bij verplaatsing van apparatuur ten aanzien waarvan Werkzaamheden zijn verricht, door derden welke niet door Autec daartoe zijn geautoriseerd; vervalt iedere garantie, vervalt tevens een eventuele TSO/TSOV overeenkomst zonder enige creditering en komt een eventueel afgegeven keurings- of inspectierapport te vervallen.

Artikel 7. Toepassing van het te onderhouden/bewerken object en uitsluitingen
1. TSO-overeenkomsten kunnen uitsluitend worden afgesloten met betrekking tot objecten welke worden aangewend voor het verrichten van gebruikelijke garagewerkzaamheden in niet vochtige ruimten. Tectyleren, zand- en gritstralen gelden in elk geval niet als gebruikelijke garagewerkzaamheden.
2. Voor pneumatische hefbruggen geldt dat Gebruiker zelf voor een deugdelijke vochtafscheiding dient zorgt te dragen.
3. Voor gecertificeerde uitlaatgastesters en roetmeters ten aanzien waarvan een TSOM overeenkomst is afgesloten, geldt dat indien de herstelling van de uitlaatgastester niet binnen 24 uur is te realiseren, op verzoek een bruikleentester met geldig certificaat ter beschikking gesteld kan worden, mits voorradig. Bij voldoende voorraad geldt dit ook voor uitlaatgastesters en roetmeters zonder TSOM overeenkomst, echter dan tegen betaling van eenmalige kosten voor bedrijfsklaar maken, huurprijs en transportkosten.
4. TSO/ TSOM/ TSOV overeenkomsten dekken niet de kosten van herstel en/of onderhoud dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van schade of onoordeelkundig gebruik van het object, waaronder, maar niet beperkt tot: verplaatsing door niet door Autec daartoe geautoriseerde derden. Genoemde overeenkomsten dekken evenmin vervanging van verbruiksartikelen zoals, maar niet gelimiteerd tot: printerpapier, inktlinten, cartridges, O2 sensoren, stekkers, (aansluit)kabels, opneemslangen, toetsenborden, opnemers, draagrubbers, verlichtingskappen en -buizen, lampen en batterijen.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. Gebruiker dient de uitgevoerde Werkzaamheden bij oplevering of na afronding van de Werkzaamheden of zo spoedig mogelijk daarna op hun conformiteit (laten) onderzoeken en zichtbare of op andere wijze redelijkerwijs kenbare gebreken dienen door Gebruiker binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Autec te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dient Gebruiker binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt schriftelijk aan Autec te melden. Niet-tijdige melding leidt tot verval van het recht op garantie.
2. Ook indien Gebruiker tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te verrichten Werkzaamheden bestaan.

Artikel 9. Aanbetaling
1. Autec is te allen tijde gerechtigd aanbetaling te verlangen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
2. Indien een verzochte aanbetaling uitblijft, heeft Autec het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden zonder dat Gebruiker recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel 10. Betaling
1. De Werkzaamheden worden verrichten tegen betaling van een vast, jaarlijks bedrag zoals op de ommezijde weergegeven, te betalen ofwel netto contant direct voorafgaand aan het verrichten van de Werkzaamheden in enige periode ofwel, zulks ter keuze van Autec, door middel van bancaire overboeking binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief de wettelijke BTW en exclusief eventuele indexering. Vindt geen tijdige betaling plaats, dan verkeert Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 1% per maand of gedeelte daarvan gedurende welke volledige betaling uitblijft. Betaling door Gebruiker dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
2. Door Gebruiker gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Blijft tijdige betaling gedurende tenminste 60 dagen uit, dan is Autec in elk geval en onverminderd haar overige rechten jegens Gebruiker, gerechtigd om haar verplichtingen, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien, op te schorten. Betreffen Autec’s verplichtingen (her)certificering dan behoudt Autec zich het recht voor om een depotbedrag te vorderen van Gebruiker voordat Autec aan haar verplichtingen voldoet.
4. Autec is gerechtigd om overeengekomen prijzen per 12-maandelijkse periode te indexeren overeenkomstig het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (basisjaar 2000 = 100).

Artikel 11. Incassokosten
Is Gebruiker in verzuim terzake van de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Gebruiker met een minimum van € 250,= of, zo dit bedrag hoger is, 15% van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente). Zo de werkelijk gemaakte incassokosten lager zijn dan het hiervoor genoemde minimum, zijn deze kosten te beschouwen als contractuele boete (onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van Autec), welke ook verschuldigd is indien de incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verzenden van slechts een of enkele sommatiebrieven.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Autec jegens Gebruiker is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Autec van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 6.
2. De aansprakelijkheid van Autec voor door Gebruiker geleden schade die het gevolg is van een door Autec in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gepleegde onrechtmatige daad, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten Autec’s aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade welke door Gebruiker wordt geleden als gevolg van een door Autec gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Autec’s verplichtingen onder de overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: winst- en omzetderving.
3. Voor directe door Gebruiker geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Autec in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, is Autec slechts aansprakelijk voor zover Gebruiker bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan Autec aldus toerekenbaar is tekort geschoten, met een maximum van € 50.000,=.
4. Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: toeleveranciers) aan Autec kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Autec aan Gebruiker worden tegengeworpen.
5. De beperkingen van Autec’s aansprakelijkheid zoals genoemd in de voorafgaande artikelleden, geldt niet indien de schade te wijten is aan bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Autec of door de opzet van leidinggevende ondergeschikten van Autec is veroorzaakt.
6. Iedere vordering tegen Autec door Gebruiker onder de overeenkomst vervalt door het enkele tijdsverloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Autec aanhangig is gemaakt.
7. Gebruiker vrijwaart Autec, haar personeel en eventueel door Autec in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Autec geleverde prestaties onder de overeenkomst, tenzij Autec, indien de schade door Gebruiker zou zijn geleden, zich op grond van dit artikel niet op beperking van haar aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.
8. Alle verweermiddelen die Autec aan de met Gebruiker gesloten overeenkomst ter afwering van de aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Gebruiker worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in art. 6:75 BW verstaan: wilde of politieke stakingen in het bedrijf van Autec, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Autec zich in de uitvoering van haar verplichtingen bedient en algemene vervoersbelemmeringen.
2. Autec heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Autec haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Autec opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Autec niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat.
4. Indien Autec bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Vervanging van onderdelen en ontbinding
1. Indien, in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden, onderdelen dienen te worden vervangen teneinde een goede en storingsvrije werking van het product waarop de Werkzaamheden zien, te kunnen garanderen, zullen deze onderdelen, behoudens indien vervanging plaatsvindt ter uitvoering van garantieverplichtingen, aan Gebruiker in rekening worden gebracht.
2. Verzet Gebruiker zich tegen vervanging van onderdelen als in het voorgaande lid bedoeld, dan vervalt de garantie op de uitvoering van de Werkzaamheden en is Autec gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden te zijn.

Artikel 15 Geschilbeslechting
De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Autec en Gebruiker, met dien verstande dat Autec gerechtigd is om Gebruiker ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op offerte van en overeenkomst met Autec is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden
Autec is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Autec zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Gebruiker toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.